TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam - Làm thế nào để tẩy hoặc sửa chất phủ mạ ?  
       ENGLISH     
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ
            
MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 HỖ TRỢ
»
Tin nhanh @ Hot news
»
Tin tức & sự kiện
»
TUYỂN DỤNG
»
Xem kho hàng stock
»
Hỏi đáp thường gặp FAQ
»
Google Translate tool
»
Thông cáo báo chí
»
Mạng nội bộ
 Số lượt truy cập

235404074
lượt xem, tính từ 20/12/2006
 Ai đang online
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đâyOUR PARTNERS
(Products Line-Card)Flash Support Group

PEmicro

Power Supply

Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.Car and Consumer IC Solutions Provider

  
Bản để in Bản để in  Gửi tin cho bạn Gửi tin cho bạn
Làm thế nào để tẩy hoặc sửa chất phủ mạ ?

(How do I remove or repair conformal coating?)

What is conformal coating?

A Conformal coating is a protective chemical coating or polymer film 25-75µm thick (50µm typical) that ‘conforms’ to the circuit board topology. Its purpose is to protect electronic circuits from harsh environments that may contain moisture and or chemical contaminants. By being electrically insulating, it maintains long-term surface insulation resistance (SIR) levels and thus ensures the operational integrity of the assembly. It also provides a barrier to air-borne contaminants from the operating environment, such as salt-spray, thus preventing corrosion.Một lớp keo phủ là một lớp phủ hóa chất bảo vệ và/hoặc màng polymer dày 25-75µm (điển hình là 50µm), nó ‘keo bám’ với cấu trúc liên kết bảng mạch. Mục đích của nó là bảo vệ các mạch điện tử khỏi môi trường khắc nghiệt có thể chứa độ ẩm và các chất gây ô nhiễm hóa học. Bằng cách cách điện, nó duy trì mức độ điện trở bề mặt cách ly (SIR) một cách lâu dài và do đó đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động lắp ráp. Nó cũng tạo ra một rào cản đối với các chất gây ô nhiễm không khí từ môi trường hoạt động, chẳng hạn như phun muối, do đó ngăn ngừa ăn mòn. 

Làm thế nào để loại bỏ hoặc sửa lớp keo phủ ?   (How do I remove or repair conformal coating?)

The coating should be easily re-workable (or repairable) so that solder touch-up can take place when components are replaced. In an ideal scenario the materials used for patching the coating should be of the same generic type as the original assembly coating itself. Additionally, the affected area must be cleaned (or more precisely, pre-treated before re-coating). To fully answer this though we really need to consider each coating group individually

Lớp phủ phải dễ có thể gia công lại (hoặc có thể sửa chữa) để việc hàn có thể tiến hành được khi các linh kiện được thay thế. Trong một kịch bản lý tưởng, các vật liệu được sử dụng để vá lớp phủ phải cùng loại với lớp phủ gốc. Ngoài ra, khu vực bị ảnh hưởng phải được làm sạch (hoặc chính xác hơn là xử lý trước khi sơn phủ lại). Để trả lời đầy đủ điều này mặc dù chúng tôi thực sự cần xem xét từng nhóm lớp phủ riêng rẽ.

Acrylics – These are probably the easiest coating to remove and repair. The coating can be removed completely or locally by using specifically designed stripping chemistries. The board can then be re-coated completely of just in area of the repair.

Acrylic - Đây có lẽ là lớp phủ dễ dàng nhất để loại bỏ và sửa chữa. Lớp phủ có thể được loại bỏ hoàn toàn hoặc cục bộ bằng cách sử dụng các hóa chất tước lột được thiết kế đặc biệt. Bo mạch sau đó có thể được phủ lại hoàn toàn chỉ trong khu vực sửa chữa.

Polyurethanes – These coatings are slightly more difficult to remove due to their chemical resistance capabilities, however they can be removed by using specifically designed stripping chemistries. The board can then be re-coated completely or just in the area of the repair.

Polyurethan - Những lớp phủ loại này hơi khó để loại bỏ hơn do khả năng kháng hóa chất của chúng, tuy nhiên chúng có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng các hóa chất tước lột được thiết kế đặc biệt. Bo mạch sau đó có thể được phủ lại hoàn toàn hoặc chỉ trong khu vực sửa chữa.

Silicone – This is the most difficult coating to remove and the coating least compatible with all of the other coating types. There are no solvents to remove silicone, so it may only be removed by abrasion and this will leave silicone contamination on the board surface. Complete removal is virtually impossible, so local repair is generally all that is attempted.

Silicone - Đây là lớp phủ khó loại bỏ nhất và lớp phủ ít tương thích nhất với tất cả các loại lớp phủ khác. Không có dung môi để loại bỏ silicone, vì vậy nó chỉ có thể được loại bỏ bằng cách mài mòn và điều này sẽ để lại ô nhiễm silicone trên bề mặt bảng. Loại bỏ hoàn toàn là hầu như không thể, vì vậy sửa chữa cục bộ nói chung là tất cả những gì đã cố gắng làm.

UV cure – These materials are also more difficult to repair as they are the most chemically resistant and mechanically tough of all conformal coatings. Removal is possible locally by using powder abrasion. ABChimie has developed a specific system for removal of our UV40 UV cure material. For local device replacement it is possible to melt through the UV40 coating to de-solder joints. After repair the board can be re coated and cured using short wave UV light.

UV cure - Những vật liệu này cũng khó sửa chữa hơn vì chúng có khả năng chịu hóa chất và độ bền cơ học cao nhất trong tất cả các lớp phủ phù hợp. Loại bỏ có thể cục bộ bằng cách sử dụng bột mài mòn. ABChimie đã phát triển một hệ thống chuyên biệt để loại bỏ vật liệu này của hãng. Để thay thế thiết bị cục bộ, có thể nấu chảy qua lớp phủ UV cure để hàn lại các mối nối. Sau khi sửa chữa, bảng mạch có thể được phủ lại và chữa tốt bằng tia UV sóng ngắn.

Làm thế nào mà các sản phẩm keo phủ có thể dễ dàng được kiểm tra (How easily can conformal coating products be inspected?)

Any conformal coating production process should be visually inspected in production under a UV light. Many approved coatings contain a UV trace that glows with a bright blue luminescence under long wave UV light to make coated and uncoated areas easily detectable. With experience, operators can use the degree of luminescence as a measure of both presence and volume of coating at different locations across a board’s surface.

Bất kỳ quy trình sản xuất lớp phủ phù hợp phải được kiểm tra trực quan trong sản xuất dưới ánh sáng tia cực tím. Nhiều lớp phủ được phê duyệt có chứa một vết UV phát sáng với độ phát quang màu xanh sáng dưới ánh sáng tia cực tím sóng dài để làm cho các khu vực được phủ và không tráng phủ có thể dễ dàng phát hiện. Với kinh nghiệm, các nhà khai thác có thể sử dụng mức độ phát quang làm thước đo cả sự hiện diện và khối lượng của lớp phủ tại các vị trí khác nhau trên một bề mặt bảng.

The necessity for inspection becomes evident when one realizes that voids or bubbles can potentially provide a path for moisture to penetrate to the substrate. With automatic coating, a random or pre-selected interval test may be adequate, but 100% inspection is always recommended, and is mandatory in high reliability and safety critical applications. There is a range of dedicated products available for this purpose. It is also important to inspect boards after rework to ensure any re-application of coating material doesn’t end up on the inside or underside of devices that should not be coated e.g. Connectors.

Sự cần thiết phải kiểm tra trở nên rõ ràng khi người ta nhận ra rằng các lỗ rỗng hoặc bong bóng có khả năng cung cấp một đường dẫn cho hơi ẩm xâm nhập vào chất nền. Với lớp phủ tự động, thử nghiệm trong các khoảng thời gian ngẫu nhiên hoặc có chọn trước có thể là đủ, nhưng luôn luôn kiểm tra 100% và là bắt buộc trong các ứng dụng quan trọng về độ tin cậy và an toàn. Có một loạt các sản phẩm chuyên dụng có sẵn cho mục đích này. Điều quan trọng nữa là phải kiểm tra các bảng mạch sau khi làm lại để đảm bảo mọi ứng dụng lại của vật liệu phủ không kết thúc ở bên trong hoặc bên dưới các thiết bị không được phủ, ví dụ: đầu nối (jắc nối).


Soạn dịch bởi TULA.VN
 

 CÁC TIN KHÁC:

  .

Công ty TULA tuyển trợ lý kinh doanh kỹ thuật (2020/02/08 11:24:45)

  .

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Sharp sẽ xây dựng nhà máy tại Việt Nam để tránh bị áp thuế hàng hóa ở Trung Quốc (2019/08/02 18:23:35)

  .

Cơ bản về flux và một số ưu điểm của công nghệ flux gốc nước (2019/03/03 17:31:55)

  .

Solder void and Stencil - Lỗ trống hàn và mặt lạ stencil (2019/01/23 09:21:01)

  .

Làm thế nào để tẩy hoặc sửa chất phủ mạ ? (2018/10/01 20:25:20)

  .

Các Chất Độc Hại và Quy Định Quốc Tế Liên Quan (2018/09/25 11:29:27)

  .

Những kiến thức cơ bản về cháy nổ (2018/09/07 18:33:44)

  .

Điểm chớp cháy là gì ? Ý nghĩa (2018/09/07 18:20:22)

  .

Giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2018/07/26 16:23:54)

  .

Hãng sản xuất thiết bị máy trộn SHASHIN KAGAKU (Nhật Bản) (2018/06/12 17:24:36)

  .

TULA, Tuyển gấp kỹ sư lập trình nhúng vi điều khiển (2018/05/18 21:37:16)

  .

Công ty TULA - Tuyển trợ lý kinh doanh/ Sales admin (2018/04/18 00:37:36)

  .

Công ty TULA tuyển Quản lý kinh doanh và thiết kế điện tử (2017) (2017/10/30 12:10:45)
 
Lời bình là sở hữu của người gửi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt nội dung.

Khách không được gửi lời bình, vui lòng đăng ký


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
VPGD: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel.: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2023, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuGIỚI THIỆU | HỖ TRỢ