TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam  
       ENGLISH     
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ
            
MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 SẢN PHẨM
 Máy nạp rom, Jig test
» Máy nạp rom đa năng
» Máy nạp Gang đa năng
» Máy nạp rom on-board
» Máy nạp chuyên biệt
» Hệ thống nạp tự động
» Phụ kiện đế nạp socket
»Xoá Rom, kiểm tra IC
» Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ
»Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
 Đo lường và kiểm tra
» Dao động ký oscilloscope
» Thiết bị viễn thông, RF
» Bộ thu thập dữ liệu
» Đồng hồ vạn năng số
» Máy phát xung, đếm tần
» Máy đo LCR, linh kiện
» Bộ đổi nguồn, tải điện tử
» Kit đào tạo, thực hành
 Các công cụ sản xuất
» Máy khò, mỏ hàn thiếc
» Tủ sấy, tủ môi trường
» Dây chuyền SMT Line
» Thiết bị sản xuất PCBA
 Thiết bị, công cụ khác
» Thiết bị Automotive
» Đo lực, cơ điện khác
» Thiết bị quang học
 Linh phụ kiện Điện tử
» Vi điều khiển họ 8051
» Nuvoton ARM Cortex-M
» Nuvoton ARM7/9 Soc
» Chip phát nhạc, audio
» Wireless RF IC, Tools
» Vật tư hàn, rửa mạch
 e-Shop thiết bị, vật tư
 Số lượt truy cập

246241164
lượt xem, tính từ 20/12/2006
 Ai đang online
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đâyOUR PARTNERS
(Products Line-Card)Flash Support Group

PEmicro

Power Supply

Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.Car and Consumer IC Solutions Provider


  

Danh mục nội dung: Chuyên mục chính/1. Bộ nạp ROM (Device Programmer) - Thông tin chung và chỉ dẫn


      
  MINATO: Proper Handling of Device Programmer - Cách bảo quản Máy nạp rom
  Nhãn hiệu: MINATO
   [ Báo giá Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 11105 ]   2009-04-08
 ◊ Đặc điểm chính:
Working enviroment to use device programmer is very import to fully utilize the performance. Poor enviroment can cause programming problem. Please read and follow our instructions as follows.

Môi trường làm việc để sử dụng máy nạp trình IC là rất quan trọng để phát huy đầy đủ các khả năng của máy. Môi trường kém có thể gây ra các vấn đề nạp trình. Vui lòng đọc và tuân thủ các quy tắc sau:

 

 ◊ Mô tả chi tiết:

For safe use of device programmer  -  Để sử dụng máy nạp trình IC một cách an toàn

1.
When you run Minato device programmer, please make sure some operator who read and understood the operation manual use the device programmer.
Wrong operation could cause the damage on device programmer and/or IC.

Khi bạn chạy máy nạp trình IC của Minato, cần đảm bảo chắc rằng người vận hành thiết bị đã đọc và hiểu tài liệu vận hành máy nạp tương ứng rồi.
Vận hành sai có thể gây hỏng máy nạp và/ hoặc IC

2.
To avoid damage by electrostatic, please discharge electrostatic before the operation of device programmer.
Please understand that electrostatic can cause the damage on device programmer and/or IC.

Để tránh bị hỏng bởi tĩnh điện từ, vui lòng khử tĩnh điện từ trước khi vận hành Máy nạp trình IC.
Hãy hiểu rằng tĩnh điện từ có thể gây hỏng máy và/ hoặc IC.

3.
Please clean the air filer and the surface of the casing of device programmer and socket adaptor.
Dusty programmer, socket adatpor can cause damage. It can even cause a fire. Please clen them periodically.

Hãy làm sạch khe khí và bề mặt của vỏ Máy nạp và đế gắn chip (socket adaptor).
Máy nạp trình, đế kẹp bị bụi có thể gây hỏng. Nó thậm chí có thể gây cháy. Hãy làm xạch chúng một cách thích hợp.

4.
Please do not leave IC on socket adaptor where Empty Socket(Red LED) is indicated and execute program.
It can cause overheating of IC on socket adaptor causing damge on IC and/or device programmer.

Đừng để IC trên cái đế gắn chip có đèn chỉ thị Đế Rỗng (Đèn đỏ) được chỉ báo và thực thi nạp.
Nó có thể gây quá nhiệt cho IC trên đế kẹp và làm hỏng IC và/ hoặc máy nạp.

5.
Please reconfirm PASS / FAIL by check sum as well.
If you do not do so, NG device can be mixed as passed device.

Hãy xác nhận lại PASS/ FAIL (TỐT/ LỖI) bằng cách kiểm tra giá trị Check Sum (kiểm tổng).
Nếu bạn kô làm vậy, IC bị NG (lỗi = NOT GO) có thể bị lẫn với IC đã được nạp tốt.

6.
Caution on accessories.
Power cable is targeted only for the device programmer.Please do not use it for other products.

Chú ý về phụ kiện.
Cáp nguồn được dự định chỉ dùng cho Máy nạp trình IC. Đừng dùng nó cho các sản phẩm khác.

7.
Optional accessories (socket adaptors)
Please use only Minato Branded socket adaptors and any other accessories recommended by Minato. Please do not use any other items.

Các phụ kiện tuỳ chọn (Đế gắn chip – Socket adaptors)
Hãy chỉ dùng các đế gắn chip của chính hãng Minato và bất kỳ phụ kiện nào khác được Minato xác nhận. Đừng dùng bất kỳ cái nào khác.Daily Check Points  -  Các việc kiểm tra hàng ngày


1.
Power supply must be stable.
Please use grounding wire.

Nguồn cấp phải ổn định.
Vui lòng dùng dây nối đất.
(CHÚ Ý DẢI ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC CỦA MÁY là 110V hay 220V ?)

2.
Is there any eqipment which emits noise on the same power line?
If high level of noise is detected, please use a noise filter.

Có thiết bị nào gây ra nhiễu trên cùng dây nguồn cấp điện hay kô ?
Nếu thấy có mức nhiễu cao, thì hãy dùng bộ lọc nhiễu.

3.
Please avoid dusts, gas, direct head air, direct sun shine.

Tránh bẩn, khí gas, không khí phun trực tiếp, ánh nắng chiếu trực tiếp.

4.
Please do not cover up cooling duct of the dvice programmer.

Đừng phả hơi nước làm mát Máy nạp trình IC.

5.
Please make sure that no forign material is stuck in IC socket and/or TEXTOOL socket.

Đảm bảo rằng không có vật liệu lạ bị bám kẹt trên đế gắn IC và hoặc đế kẹp IC (TEXTOOL).

6.
Please make sure that the programmer becomes stand-by after turning on the power and self-test is completed sucessfully.
If selftest can not be completed sucessfully, please turn off the power and check the following.
Please do not set adaptors and IC on the device programmer when the power is turned on.
If the error still occurs after rebooting of the device programmer, pleae do not turn off the power and check the status of LED, error message and any other message on the display.

Đảm bảo rằng Máy nạp ở chế độ stand-by (tạm ngừng) sau khi bật nguồn và tự kiểm tra (self-test) xong thành công.
Nếu tự kiểm tra không được hoàn thành xong, thì đừng tắt nguồn và kiểm tra như sau:
    + Đừng đặt các đế gắn chip và IC trên Máy nạp khi nguồn cấp được bật.
    + Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi khởi động lại Máy nạp, thì đừng tắt nguồn và kiểm tra trạng thái của LED, thông điệp báo lỗi và bất kỳ thông điệp báo lỗi nào khác được hiển thị.
Handling of Socket Adaptor  -  Bảo quản đế kẹp chip

It is not a part of warranty since socket adaptor is consumable item. Generally speaking, mechanical life of IC socket is approximately 10,000 times of open/close. Therefore, the mechanical life of socket usually ends
After handling 5,000 pieces of IC (open/close). The actual life of socket varies by the working environments. If the contact error is frequently observed, we recommend changing the socket adaptor.

Đế kẹp chip có khả năng bị tổn hao dần nhưng nó không phải là phần được bảo hành. Thông thường mà nói, thời gian sống của phần cơ khí của đế kẹp IC tương đương khoảng 10.000 lần mở/ đóng. Do đó, thời gian sống của phần cơ khí của đế kẹp là rất bền lâu.
Sau khi đặt 5.000 chiếc IC (mở/ đóng). Thời gian sống thực sự của đế kẹp biến đổi theo môi trường làm việc. Nếu lỗi tiếp xúc thường xuyên xảy ra, chúng tôi đề nghị bạn thay đổi phụ kiện đế kẹp này.

1.
The life of IC socket is determined by mechanical cause and the level of contact resistance.
A. The major mechanical cause to damage the socket is bent or damaged pins, decrease of spring pressure, and damage of contact guide.
B.The contact resistance depends on the pressure of the spring and the condition of the contact surface. The contamination of the contact is increased as oxidized tin is transferred from IC to the contact. Contact failure is increased as the number of use (transfer) is increased.

Thời gian sống của đế kẹp IC được xác định bởi do phần cơ khí và mức điện trở tiếp xúc.
A. Phần cơ khí chủ yếu gây ra hỏng đế kẹp là bị bẻ cong hoặc các chân bị hỏng, làm giảm mức nén ép của nhíp, và hỏng thanh dẫn tiếp xúc.
B. Điện trở tiếp xúc tuỳ thuộc vào áp lực của thanh kẹp và điều kiện của bề mặt tiếp xúc. Mức tiếp xúc được nâng cao khi thiếc hàn được truyền từ IC tới tiếp điểm. Lỗi tiếp điểm tăng khi số lần dùng (truyền) tăng.

2.
Please do not use contact cleaner.
Contact cleaner may cause to accumulate dusts on the contact.

Đừng dùng đồ làm xạch tiếp xúc.
Đồ làm xạch tiếp xúc có thể gây ra bụi làm mất độ chính xác trên phần tiếp xúc.

3.
デバイスをICソケットに装着する際、平行に静かに乗せて下さい。
強く押しつけたり特定のリードから位置合わせをしようと傾けて装着すると、デバイスやICソケットの破損を招く恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意願います。

Khi gắn IC lên các đế kẹp IC, vui lòng nhẹ nhàng đặt song song
Khi cố gắng gắn nghiêng để tạo một tiếp điểm nối mạch nào đó hoặc bị ép mạnh, thì có thể gây ra hỏng đế kẹp IC hoặc IC cần gắn, vì vậy hãy cẩn thận trong việc xử lý.


4.
Please do not cover up the cooling duct of the device programmer.

Đừng dùng dụng cụ làm mát Máy nạp trình IC.

5.
Please make sure that no forign material is stuck in IC socket and/or TEXTOOL socket.

Đảm bảo chắc chắn rằng không có chất liệu lạ nào bị mắc kẹt trong đế gắn IC và/ hoặc đế kẹp IC (TEXTOOL).

6.
Please make sure that the programmer becomes stand-by after turning on the power and self-test is completed sucessfully.
If selftest can not be completed sucessfully, please turn off the power and check the following.
Please do not set adaptors and IC on the device programmer when the power is turned on.
If the error still occurs after rebooting of the device programmer, pleae do not turn off the power and check the status of LED, error message and any other message on the display.

Đảm bảo rằng Máy nạp ở chế độ stand-by (tạm dừng) sau khi bật nguồn và tự kiểm tra (self-test) xong thành công.
Nếu tự kiểm tra không được hoàn thành xong, thì đừng tắt nguồn và kiểm tra như sau:
   + Đừng đặt các đế gắn IC và chip trên Máy nạp khi nguồn cấp điện được bật.
   + Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi khởi động lại Máy nạp, thì đừng tắt nguồn và kiểm tra trạng thái của LED, thông điệp báo lỗi và bất kỳ thông điệp báo lỗi nào khác được hiển thị.


Programming Using Socket Adaptor   -  Nạp trình dùng Đế kẹp chip

Lead free IC use harder leads and balls. Therefore, it is harder to make a contact breaking through the oxidized tin overing up balls and leads. Please be aware of this situation.

Loại IC công nghệ không chì có các chân dẫn và chân hạt cứng hơn. Do đó, sẽ khó hơn để tạo một tiếp xúc kém bằng cách phủ lớp thiếc lên trên các chân dẫn và chân hạt. Hãy lưu ý tình huống này.

1.
Lead Free  -  Không chì

Leaded IC had softer balls or leads. It was easier for contact to break though the oxidized tin since the surface of ball or leas is easier to be dent with lower pressure.
According to the report of IC supplier, the life of socket to be used on Pb free IC can be 10 times shorter than that of leaded IC.

Loại IC công nghệ trì có các chân dạng hạt hoặc chân dẫn mềm hơn. Nó dễ tiếp xúc hơn nhờ thiếc trong khi bề mặt của hạt hoặc chân dễ bị mẻ hơn bởi áp lực thấp hơn.

2.
Contact Failure  -  Lỗi tiếp xúc

Gold coated contact of IC socket may accumulate oxidized tin which is transferred from the leads (balls) of IC. As the number of socket useage is increased, oxidized tin is accumulated causing contact failure. Then contact faiure cause programing error.

Tiếp xúc có phủ vàng của đế kẹp IC có thể tích luỹ thiếc được truyền từ các chân (hạt) của IC. Khi số lần dùng đế kẹp nhiều lên thì thiếc được tích luỹ gây ra lỗi tiếp xúc. Sau đó lỗi tiếp xúc gây ra lỗi nạp.

3.
IC Socket   -   Đế IC

Minato use socket recommended by IC supplier. Recently the contact pressure tends to be lower to avoid dents on balls (leads).
(*)If contact pressure is too low, oxidized tin covering up balls (leads) can not be broken through causing contact failure. Then it cause frequent programming error.

Minato dùng đế kẹp cung cấp bởi nhà cung cấp IC. Gần đây áp lực tiếp xúc có khuynh hướng thấp hơn để tránh làm mẻ các hạt (chân).
(*) Nếu áp lực tiếp xúc quá thấp, thiếc phủ trên các hạt (chân) không thể được gắn gây ra bị lỗi tiếp xúc. Sau đó nó thường xuyên gây ra lỗi nạp.

4.
Remedy : Cleaning of IC Socket  -  Biện pháp:  làm xạch đế IC

If you start to observe contact failure and lowered yeild rate, please purchase new socket adaptors or clean the socket.
For cleaning, please contact to our authorized distirbutor or to  your sales rep from Minato Electronics Inc.

Nếu bạn quan sát thấy lỗi tiếp xúc và mức thu lợi bị thấp hơn, hãy mua các đế kẹp mới hoặc làm xạch đế.
Để làm xạch, hãy liên hệ nhà phân phối độc quyền của chúng tôi hoặc đại diện bán hàng của bạn từ Công ty điện tử Minato.


Calibration  -  Định mức
 

Daily check and annual calibration (once or twice a year)  is recommended on device programer since it is a production or development equipment.

Kiểm tra hàng ngày và định kỳ kiểm tra (một hoặc hai lần mỗi năm) cần được thực hiện trên Máy nạp khi nó là một thiết bị sản xuất hoặc công cụ phát triển.


Spare Parts Supply Schedule  -  Lịch cung cấp các linh kiện thay thế (spare parts)


We maintain maintenance spare parts untill five years after the discontinuance of the device programmer.
After the five years of the discontinuance, we may not keep the socket of sapre parts of the particular model so that we might not be able to offer the mainenance support.
However, most of minor repair which is major part of our maintenance can be still offerred after five years of the discontinuance of the device programmer. Please contact to Minato for detail.

Chúng tôi duy trì các linh kiện thay thế tới năm năm sau khi ngừng sản xuất một Máy nạp trình IC.
Sau năm năm ngừng sản xuất, chúng tôi có thể không duy trì đế kẹp của các linh kiện thay thế của các model đặc biệt, vì vậy chúng tôi có lẽ không thể tiến hành hỗ trợ bảo trì.
Tuy nhiên, hầu hết việc sửa chữa nhỏ là phần chính của chế độ bảo trì của chúng tôi có thể vẫn còn được thực hiện sau năm năm ngừng sản xuất Máp nạp trình IC. Hãy liên hệ với Minato để có thêm chi tiết thêm.


Before Contactig to Minato   -  Trước khi liên hệ với Mibato


Please prepare the following inf. before contacting us; Model # of the device programmer, date of purchase, name of the distributor, serial number.

Hãy chuẩn bị thông tin sau trước khi liên hệ với chúng tôi; Số Model của Máy nạp trình IC; ngày mua hàng, tên của nhà phân phối, số serial.


Contact   -  Liên hệ


TEL:  04. 39655633 / 66831176

E-mail: info@tula.vn

Website: www.tula.vn hoặc www.EMBEonline.com

CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM MINATO
Model 1896: Máy nạp trình/ Stand-alone Gang Programmer
Đã ngừng sản xuất (Discontinued)
Model 1950: Máy nạp trình/ Stand-alone Gang Programmer
Tài liệu hướng dẫn vận hành Máy nạp M1950 của Minato
MINATO: Proper Handling of Device Programmer - Cách bảo quản Máy nạp rom
MINATO discontinued MODEL 1940
MINATO released new programming Products: MS-01 and Model 1883
Minato Electronics Co., Ltd.
MODEL 1883: Universal Programmer (Minato, Japan)
PAL-2V (ALL-IN-ONE): Full Automatic Programming System (Minato, Japan)
PH-M100A (Automated): Full Automatic Programming System (Minato, Japan)
MS-01: Dedicated programmer for SERIAL-FLASH
(Discontinued) Đã dừng sản xuất
Minato (Japan, www.minato.co.jp)
Special Socket Unit of MODEL400 series for eMMC
TULA @ Minato: New release Full Auto Programming System
TULA - The Programmer Trade-in Campaign from MINATO (Japan)
M1950: Memory size can be upgraded to 256Gbit(32Gbyte) as an option
MODEL400e+ Series: PC-based Universal Gang Programmers
MODEL 500 series Gang Programmer: Dòng máy nạp rom MODEL 500
PH-M2000S (Automated): Full Automatic programming Machine - Máy nạp rom tự động
MODEL308 Gang Programmer: Máy nạp trình Model 308Thao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]      [ Tải file lên web ]   

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
VPGD: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel.: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2023, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuGIỚI THIỆU | HỖ TRỢ